Huisregels

In onderstaand reglement vindt u de huisregels die in Poppodium Underground gelden. U bent verplicht zich aan deze regels te houden. Overtreding van enige huisregel van wettelijke aard kan onmiddellijk en zonder aanzien des persoons aan de politie worden gemeld. De directie behoudt te allen tijde het recht voor om de toegang te ontzeggen, zonder restitutie van entreegeld.

1: Bezoekers jonger dan 14 jaar hebben geen toegang tot concerten in Underground, tenzij onder begeleiding van een volwassene (18+) die zich kan legitimeren.

2: De minimum leeftijd bij concerten is 14 jaar, bij dance activiteiten en ander nachtprogramma’s is de minimum leeftijd 16 jaar, tenzij anders vermeld.

3: Underground schenkt geen alcoholische dranken onder de 18 jaar.

4: De directie van Underground behoudt zich het recht voor om bezoekers te verzoeken zich te legitimeren.

5: Underground hanteert een zero-tolerance beleid. Het in bezit hebben van soft- en harddrugs is niet toegestaan en bij constatering kan de toegang worden ontzegd, dan wel de politie worden ingeschakeld.

6: Het gebruiken of dragen van voorwerpen die als wapens en/of gevaarlijk worden aangemerkt is ten strengste verboden.

7: Het is verboden in of om Underground goederen te verhandelen en/of zich schuldig te maken aan heling.

8: De directie behoudt zich het recht voor bij vermoedens van samenscholing, de samenscholers direct de toegang te ontzeggen.

9: Er kan zich een mogelijkheid voordoen dat u zich moet laten onderwerpen aan een controle. Deze controle is verplicht en ingesteld om iedereen in verband met de algemene veiligheid te beschermen.

10: Racistische, seksistische, beledigende en/of discriminerende uitlatingen, ongewenste intimiteiten, vernielingen en geweld, in welke vorm dan ook, worden absoluut niet getolereerd.

11: Openbare dronkenschap of het duidelijk onder invloed zijn van andere middelen wordt niet getolereerd.

12: Het meenemen van eigen consumpties is verboden.

13: Het is verboden eigendommen van Underground mee te nemen naar buiten, inclusief restanten van voedsel en dranken.

14: Underground kent een promotiebeleid, zonder toestemming vooraf mogen er geen promotieactiviteiten plaatsvinden.

15: Zonder toestemming vooraf is het niet toegestaan om in Underground te fotograferen, video- en/of geluidsopnames te maken.

16: Underground is rookvrij. Roken buiten de daarvoor aangewezen ruimte kan leiden tot directe uitzetting en een eventuele (tijdelijke) ontzegging. Underground zal te allen tijde de eventuele boetes verhalen op de overtreder in kwestie.

17: Stagediven en crowdsurfen is verboden in Underground.

18: Klachten dienen direct na het ontstaan hiervan aan bedrijfsleiding gemeld te worden (uiterlijk binnen 2 dagen). Zo niet, dan worden klachten niet meer in behandeling genomen.

19: Instructies van het personeel dienen in het belang van uw eigen veiligheid onmiddelijk opgevolgd te worden.

20: U dient uw voertuig/fiets zodanig op de aangegeven plaatsen te parkeren zodat derden geen overlast wordt aangedaan. Indien u zich hieraan niet houdt loopt u het risico dat uw voertuig wordt verwijderd. Bezorg onze buren bij het in- en uitgaan geen overlast.

21: Het gebruik van de garderobe is verplicht en gebeurt op eigen risico. Schade of verlies van in bewaring gegeven items en / of inhoud wordt niet vergoed door Underground  tenzij dit aantoonbaar is gebeurd door opzet of grove nalatigheid van Underground of haar medewerkers. Zonder ontvangstbewijs worden geen items geretourneerd.

22: In Underground wordt meer dan 85 decibel aan geluid geproduceerd. Wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele nadelige gevolgen die mogelijk kunnen ontstaan. Bij de garderobe zijn tegen een redelijk tarief oordopjes verkrijgbaar.

23: Toiletruimten zijn alleen bestemd voor individueel sanitair gebruik. Verblijf om andere redenen is dus niet toegestaan.

24: Dieren worden niet toegelaten.

25: In Underground betaal je consumpties met munten. Deze munten zijn te koop bij onze muntenkassa. Gekochte munten nemen wij niet retour.

Poppodium Underground, maart 2016